ما نیاز به شناخت فرد گیرنده داریم، به همین خاطر از سفارش دهنده میخواهیم که یک فرم خیلی ساده را تکمیل کنه، ولی قبل از تکمیل فرم باید انتخاب کند که کدام یک از بسته های سیتوباکس را میخواهد دریافت یا ارسال کنه. ما بر اساس فرم تکمیل شده، شخصیت گیرنده را تحلیل میکنیم و براش بسته مورد نظر را آماده میکنیم. هرچه اطلاعات تکمیل شده دقیق تر و کامل تر باشه، خوب ما هم بسته دقیق تری رو میتونیم آماده کنیم. راتس ما حداقل 1 روز زمان برای تحلیل اطلاعات نیاز داریم. پس شما برای دریافت بسته باید حداقل 2 روز کاری قبل از زمان مورد نظرتون فرمها رو تکمیل کنید. (پرسشنامه ها)