سیتوباکس یک استارت آپ در حوزه اجتماعی است که هدفش انتقال حس هیجان و خوشحالی از طریق محصولات متنوع در قالب بسته های شگفتانه است.